Actievoorwaarden keukenvoordeel
Actievoorwaarden keukenvoordeel

Actievoorwaarden

1. Algemeen
 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Keuken Kampioen gevestigd te Gragtmansstraat 3 5145 RA Waalwijk, hierna te noemen: 'Keuken Kampioen' georganiseerde actie: Kinderkeuken + BOL.COM cadeaukaart cadeau bij aankoop van een keuken , hierna te noemen 'Actie'. 
1.2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.
1.3 Keuken Kampioen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Keuken Kampioen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Keuken Kampioen bekend gemaakt worden via de website www.keukenkampioen.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Keuken Kampioen gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op maandag 26 november 2018 en eindigt op zondag  23 december 2018.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 
2. De Actie
 
2.1 Deelnemer ontvangt gedurende de actieperiode bij aankoop van een volledige keuken bij Keuken Kampioen een grijze kinderkeuken t.w.v. €195,- en een BOL.COM cadeaukaart t.w.v. € 500,-

OF  

Een roze kinderkeuken t.w.v. €159.- en een BOL.COM cadeaukaart t.w.v. € 500,- 

3. Voorwaarden
 
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Cadeau geldt niet bij aankoop van een showroom actiekeuken 
3.3 Per account kan slecht één keer aan de actie worden deelgenomen
3.5 Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.6 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 
4. Algemene voorwaarden Kinderkeuken actie 

4.1  Door deel te nemen aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
 

Terug
Sluiten